Pakalpojumi

Obligātais audits

Obligātais audits – ikgadēja obligātā auditoru pārbaude, kuras ietvaros tiek pētītas grāmatvedības atskaites un finanšu rādītāji. Kvalitatīvi veikt auditu var tikai pieredzējuši un augstu kvalificēti auditori.

Daudzi uzņēmumu vadītāji cenšas izvairīties no auditiem, jo bieži vien neredz atšķirību starp auditoru kompānijas veiktu auditu un nodokļu vai sanitārā dienesta pārbaudēm. Taču redzot, ko ikgadējais audits var sniegt uzņēmumam, attieksme pret to mainās. Ja jūsu organizācija atbilst visiem audita veikšanas kritērijiem, tas nozīmē, ka tā ir sabiedriski nozīmīga un ir sasniegusi jaunu biznesa attīstības līmeni. Sekmīgi veikts audits- sava veida «kvalitātes zīme» – , kas parāda piegādātājiem, pircējiem, kreditoriem un investoriem , kā arī citām ieinteresētajām personām, ka jūsu uzņēmumam ir veiksmīgi sakārtota atskaišu sistēma, finanšu rādītāji ir ticami, budžeta aprēķini ir korekti. Tas samazina iespēju, ka radīsies problēmas ar Valsts ieņemumu dienestu.

Slēdzot līgumu ar «Latimira un Partneri» jūs varat būt pārliecināti, ka finanšu un grāmatvedības sistēmas analīze tiks veikta saskaņā ar visaugstākajiem profesionālajiem standartiem.

Audita plāns un programma nosaka raksturu, laika ietvarus un ieplānotās audita procedūras, kas nepieciešamas, lai veiktu auditu saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Audita programma ir instrukciju komplekts auditoram, kā arī pārbaudes un kontroles mehānismi, lai darbs tiktu paveikts pienācīgi. Šī programma ļauj izanalizēt riskus un veltīt maksimālo uzmanību problemātiskām atskaites vietām. Tā arī ir kontroles un pārbaudes veids, lai pārliecinātos, ka darbs ir izdarīts kvalitatīvi un ar optimālām izmaksām. Rezultāts būs auditoru atzinums, kā arī rakstiska vēstule klienta uzņēmuma vadībai, kurā mūsu speciālisti aprakstīs piezīmes un rekomendācijas.

Audits nav administratīvā barjera, kas apgrūtina uzņēmēju un palielina izmaksas. Audits palīdz uzņēmējam efektīvāk pārvaldīt savu kapitālu, tā radot lielākas iespējas iegūt peļņu vai to palielināt.
Obligātais audits nepieciešams kompānijām, kurām izpildās divi no minētajiem kritērijiem:
• Pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas apjomi viena gada laikā pārsniedz 500 tūkstošus latu,
• Aktīvu bilances suma atskaites gadā pārsniedz 250 tūkstošus latu,
• Vidējais nodarbināto skaits gada laikā ir vidēji 25 cilvēki.

Nodokļu audits

Nodokļu audits ir viens no pieprasītākajiem auditu veidiem.

Nodokļu audita mērķis ir pieļauto sistēmas kļūdu ekspertīze grāmatvedības un nodokļu atskaitēs, kā arī to novēršanas sistēmas izstrāde.

Nodokļu audita laikā tiek pētītas nodokļu datu bāzes, katram nodokļu veidam atsevišķi. Tiek veikta nodokļu atskaišu un nodokļu uzskaites sistēmas rādītāju analīze, kā kompleksi, tā pa atsevišķām nodokļu kategorijām. Audita laikā tiek veikts nodokļu sistēmas apkopojums un informācijas analīze par nodokļu maksātāju un iespējamā nodokļu politikas optimizācija. Nodokļu audits palīdz objektīvi novērtēt,nodokļu aprēķinu pareizību un samaksāt nodokļus par konkrēto periodu.

Nodokļu audita rezultāts – uzņēmuma nodokļu risku izvērtējums un to optimizācija. Audita beigās jūs iegūstiet profesionāļu rekomendācijas par to, kā labot ieviesušās kļūdas.

Nodokļu audits palīdzēs jums izvairīties no nodokļu riskiem un soda no uzraugošo institūciju puses. Jums parādīsies reāla iespēja novērst nevēlamas finansiālās sekas, kas varētu rasties pēc nodokļu inspektoru pārbaudēm jūsu uzņēmumā. Mūsu speciālistiem ir pieredze komunikācijā ar valsts institūcijām un mēs spēsim aizstāvēt jūsu intereses tiesā. Esam gatavi līdzdarboties kontrolējošo iestāžu pārbaudēs un veicināt pozitīvu iznākumu strīdos, kas saistīti ar nodokļu jautājumiem.
Nodokļu audits ir neatkarīga pārbaude, kurā pēta:
• Pareizību nodokļu bāzēs katrā nodokļu veidā, nodokļu maksas aprēķināšanā un samaksā par noteikto periodu,
• Vai grāmatvedības un nodokļu atskaites ir izveidotas saskaņā ar esošo likumdošanu.

Auditoru konsultācijas

Ja jums rodas jautājumi, kas saistīti ar grāmatvedības un nodokļu atskaitēm un spēkā esošo likumdošanu, mēs būsim gatavi konsultēt jūs un jūsu darbiniekus šajos jautājumos.

Mēs labāk par jebkuru citu varēsim izstāstīt obligātā audita procedūru, kā arī dalīsimies ar izdales materiāliem, kuros jūs varēsiet atrast spēkā esošās likumdošanas pamatpunktus.
Lai pieteiktu auditoru konsultācijas, sazinieties ar mūsu speciālistiem
Grāmatvedības atskaites pārbaudes
Mēs piedāvājam grāmatvedības uzskaites pārbaudes. Pārbaudi veic kvalificēti speciālisti ar lielu pieredzi grāmatvedībā. Ņemot vērā klienta vēlmes,, mēs varam veikt komplekso pārbaudi vai tikai kādu daļu no grāmatvedības sistēmas.

Visi auditoru secinājumi tiek apkopoti pilnīgā, vispusīgā, objektīvā informācijas analīzē. Mūsu speciālisti veiks pārbaudi ne tikai no grāmatvedības skatupunkta, bet arī no tā, cik efektīva ir grāmatvedības sistēma uzņēmumā.
Procesā mēs pārbaudīsim:
• Aprēķinu pareizību, kas saistīti ar darba apmaksu;
• Izvērtēsim izvēlēto grāmatvedības uzskaites politiku;
• Analizēsim dokumentācijas pareizību;
• Pārbaudīsim uzticamību un ziņu pilnīgumu, kas saistīta ar grāmatvedības uzskaiti.

Visaptveroša izpēte par kompānijas darbību
Pakalpojums ir arī zināms kā «Due diligence» (DueD). Metode sastāv no finanšu un citas apkopotās informācijas analīzes, kas palīdz uzņēmuma vadībai pieņemt izsvērtus lēmumus. Ar «DueD» tiek izvērtēti iespējamie riski, piemēram, finanšu un juridiskie u.c.. Informācijas vākšanas procesā tiek izskatīta jebkura informācija, neatkarīgi no tās izcelsmes.
Gala rezultātā klients iegūst detalizētu sava vai cita izpētāmā uzņēmuma finanšu rādītāju izvērtējumu, kurā papildus ziņojumam pielikumā tiek pievienots arī ekspertu vērtējums un informācijas avotu saraksts.